การฝึกอบรมเทคนิคการเพาะไข่หมึกและศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร


การฝึกอบรมเทคนิคการเพาะไข่หมึกและศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร

การฝึกอบรมเทคนิคการเพาะไข่หมึกและศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร

โครงการ “การฝึกอบรมเทคนิคการเพาะไข่หมึกและศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร” ณ ธนาคารปูม้าชุมชนหาดเจ้าสำราญ-แหลมผักเบี้ย และพื้นที่ศึกษาดูงานในจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยมีนายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้ และทีมคณาจารย์จากสาขาวิทยาศาสตร์การประมง คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรเป็นผู้จัดโครงการในครั้งนี้ อ.ดร. ภวพล คงชุม ผศ.ดร.สาวิกา กัลปพฤกษ์ ผศ.ดร.อนวัช บุญญภักดี