การฝึกอบรมระยะสั้น สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปี 2567


การฝึกอบรมระยะสั้น สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปี 2567

การฝึกอบรมระยะสั้น สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ประจำปี 2567

ระหว่างวันที่ 13-21 พฤษภาคม 2567

ภายใต้หัวข้อ “การทำประมงอย่างเป็นมิตร เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงที่ยั่งยืน”

ณ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม

โดยมีนางสาวณัฐชฎาธร โพธิ์จันทร์ และนางสาวธัญญ์นภัส วัฒนากรพิบูลย์

นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมงเข้าร่วมอบรม