การฝึกปฏิบัติการฉีดฮอร์โมนปลา


การฝึกปฏิบัติการฉีดฮอร์โมนปลา

การฝึกปฏิบัติการฉีดฮอร์โมนปลา

รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีการแบ่งกลุ่มฐานปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์การประมง โดยนักศึกษากลุ่มที่ 3 ฝึกทักษะการฉีดฮอร์โมนปลาดุก คำนวณฮอร์โมน เรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ