การบรรจุลูกพันธุ์สัตว์น้ำ


การบรรจุลูกพันธุ์สัตว์น้ำ

การบรรจุลูกพันธุ์สัตว์น้ำ  

รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีการแบ่งกลุ่มฐานปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์การประมง โดยนักศึกษากลุ่มที่ 3 เรียนรู้พื้นฐานการบรรจุลูกพันธุ์สัตว์น้ำ เรียนรู้ทั้งหลักการ ความสำคัญ และนักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติในการแพ็คถุงปลาเป็นรายบุคคล