การทำ Lab เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำ ที่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด บางเขน กทม.


การทำ Lab เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำ ที่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด บางเขน กทม.

การทำ Lab เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพรรณไม้น้ำ ที่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด บางเขน กทม./strong>