การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ปีการศึกษา 2565


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ปีการศึกษา 2565

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ปีการศึกษา 2565

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 คณาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกณฑ์ AUN-QA หลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง ปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน คือ ผศ.ดร. สาธิต นิรัติศัย คณะเภสัชศาสตร์ และ อ.ดร.อมรา วีระวัฒน์ วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร

หลักสูตรต้องขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน เป็นอย่างสูง